Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

9-та национална конференция по е-здравеопазване

Електронно здравеопазване за интелигентен и включващ растеж 2020"

13 февруари, 2014 г., София Хотел БалканПод патронажа на: Парламентарна комисия по здравеопазването, 42-ро Народно събрание

Организатори: ICT Media и Фондация „Електронно здравеопазване – България“

Със съдействието на: Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз и Български Червен Кръст

Консултанти на конференцията:
проф. Стоян Денчев
, председател на Център за електронно здравеопазване и иновации и ректор на УниБИТ

д-р Ростислава Димитрова, заместник-председател на Центъра за електронно здравеопазване и иновации

Цели на конференцията:

  • да демонстрира ролята на здравния сектор и на дигитализацията му за постигане целите на България 2020 и Европа 2020
  • да идентифицира основните предизвикателства, добрите практики и да представи възможностите на дигиталните технологични иновации за достъпна, устойчива и модерна здравна система
  • да очертае възможни сценарии за въвеждането им в България

Стратегия Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж:

Стратегия Европа 2020 е водещата стратегия на Европейския съюз за растеж до 2020 година. Тя цели не просто да преодолее кризата и да възстанови растежа на европейските икономики, но да го направи по нов начин, като създаде условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Определени бяха пет ключови области и създадени седем европейски инициативи за постигане на целта на Стратегия Европа 2020. Безспорно преодоляването на бедността, социалното включване, образованието, иновациите и заетостта са тясно свързани със здравния сектор. Здравният сек
тор е важен сектор на икономиката и единствен сектор с положителен растеж и увеличаваща се заетост в Европа дори в годините на кризата. 

Цифровата програма на ЕС цели мащабно въвеждане на информационните и комуникационните технологии с цел преодоляване на предизвикателствата, включително свързани с демографските промени. В здравния сектор това означава бърз достъп до електронни и дистанционни (теле) здравни услуги за хората и по-добра ефективност на здравния сектор.

Ролята на здравния сектор и дигитализацията за интелигентен и включващ растеж

Целта на конференцията по електронно здравеопазване тази година е да покаже приноса на здравния сектор и потенциала на информационните и комуникационните технологии да обновят процесите и услугите в здравния сектор, така че:

  • да ги направят по-достъпни за хората и близки до тях, независимо къде живеят и в коя страна от Европа се намират (Директива 2011/24/ЕU предвижда трансграничен достъп до електронни здравни услуги)
  • да повишат прозрачността и ефективността на управление в здравния сектор и да подпомогнат за иновациите на процесите и услугите за преодоляване на увеличаващия се натиск от повишеното търсене на здравни услуги и ограничените финансови и човешки ресурси в сектора.
  • да представи възможностите на електронното здравеопазване за подпомагане на проучвания и иновации и за по-ефективна употреба на лекарствените продукти (пациентски регистри и електронна рецепта)Технологичен партньор на конференцията: