Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Михаел Форман

  Михаел Форман

  Директор

  SWIFT Austria GmbH

  Михаел Форман е директор на  SWIFT Austria GmbH. Неговата кариера в индустрията на финансовите услуги започва през 1995 г. Тогава Форман постъпва в подразделение за пътнически услуги на  American Express, базирано във Франкфурт, като ръководител на проект за автоматизацията на обработката на пътнически чекове. Под негово ръководство е изградена инфраструктура осигуряваща автоматизираното разпространение на пътнически чекове в Германия, Австрия и Швейцария. През 2000 г. се присъединява към SWIFT Germany GmbH, а през 2005 г. е назначен за регионален акаунт мениджър, отговарящ за бизнес развитието и привличането на клиенти   сред попечителски банки, брокерски къщи и инвестиционни посредници.  През юни 2006 г. поема задълженията на мениджър на SWIFT за Австрия, а през 2008 г. под негово ръководство е създадена SWIFT Austria GmbH. В момента Форман отговаря за работата на офисите на SWIFT във Виена и Стокхолм, както и за дейността на SWIFT в 18 страни от Централна и Източна Европа, включително и за България.

 • Димитър Костов

  Димитър Костов

  Член на УС и подуправител

  Българска Народна Банка

  Димитър Костов е член на Управителния съвет на Българската Народна Банка и подуправител, ръководител на управление „Банково”, от 11 юни 2005 г., като е избран от Народното събрание за втори 6-годишен мандат, считано от 12 юни 2011 г.

 • Орлин Маринов

  Орлин Маринов

  Председател

  ISACA - Sofia Chapter

  Орлин Маринов е председател на софийската секция на международната асоциация за одит и контрол на информационни системи ISACA от 2011 г. Има докторска степен в областта на управлението на информационните технологии и информационната сигурност и повече от 18 години опит в ИТ индустрията. Участвал е в разработката и редактирането на някои от световно признатите системи от добри практики в областта на ИТ управлението. Притежава сертификати в областта на управлението на ИТ и информационната сигурност: ITIL Expert, Cobit 5, ISO 20000, ISO 27001, CISSP. Участвал е в едни от най големите проекти по преструктуриране на ИТ отделите на големи компании в региона.

 • Ивайло Йосифов

  Ивайло Йосифов

  Главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет

  Дженерали България Холдинг ЕАД

  Ивайло Йосифов се присъединява към Дженерали България през 2009 г., като първоначално заема длъжността Главен директор по ИТ, а от  2010 г. поема длъжността главен директор операции  и ИТ и член на УС на Дженерали България Холдинг ЕАД, а през март 2012 г. е назначен за главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на групата.  Преди това Йосифов е работил в БТК, в продължение на повече от 15 години, като е заемал различни длъжности, включително ръководител на отдел “Бизнес информационни системи” и Главен директор по ИТ. Част от богатия му професионален опит са комплексни проекти за изграждане и трансформация на дейта център, внедряване и консолидация на билинг системи, внедряване на ERP и CRM системи и т.н.

 • Ивайло Ламбрев

  Ивайло Ламбрев

  Директор “Информационни технологии”

  Пощенска банка

  Ивайло Ламбрев е ръководител на управление „Информационни технологии“ в Пощенска Банка. Той има 20-годишен опит в областта на ИТ с фокус върху финансовите институции и услуги. Повече от 15 години заема ръководни позиции в България, Румъния и Русия и трупа опит в сферата на ИТ управлението и ИТ консултациите.Ивайло е ръководил и участвал в множество проекти в банковия и застрахователния сектор, свързани с автоматизиране на процесите и услугите, внедряване на банков софтуер, миграция на банкови системи и информационни масиви, избор на управленски и ERP решения, оценка на информационната сигурност и и др.Той е член на ISACA София и Института на Вътрешните Одитори в България и притежава следните професионални сертификати: CRMА, CISA, и Водещ одитор в ISO270001.

 • Георги Николов

  Георги Николов

  Директор

  PricewaterhouseCoopers

  Георги Николов е директор в Pricewaterhouse Coopers. Той е лидер по ангажираност и мениджър на редица проекти в областта на МСФО (Международни стандарти за финансови отчети) одити и поддръжка на трансакции във финансови институции в Източна Европа, включително Албания, България, Грузия, Македония, Молдова, Румъния и Сърбия. Тези дейности включват детайлна оценка на системи за вътрешен контрол, одити съгласно изискванията за отчетност на съответните централни банки и банките-майки, консултация и работа по поддръжка на трансакции от името на Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка, PHARE и чужди инвеститори, помощ при първични публични предлагания (IPO) и издаване на облигации.Георги Николов има много силни МСФО технически умения. Той е бивш член на МСФО техническия екип на PwC за Централна и Източна Европа; специализирал е в областта на финансовите инструменти. Този екип включва 25 човека, покриващи 18-те територии в региона, и обхваща осигуряване на МСФО техническа консултация по сложни МСФО проблеми, с които се сблъскват клиенти на PwC и екипите по ангажираност в региона, както и провеждане на прегледи на финансови отчети по МСФО. Георги Николов има и богат опит като инструктор.Той е член на британската Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители от 2000 г.

 • Павлина Иванова

  Павлина Иванова

  Стратегически консултант по информационна сигурност

  Help AG Middle East, Дубай

  Павлина Иванова е Стратегически консултант по сигурност към немската компания Help AG Middle East, Дубай.Дипломиран магистър, инженер по компютърни системи и мрежи в Технически университет – Варна. Има десет годишен опит в управление на риска, свързан с информационна сигурност; разработване на програми за сигурност, обучение и контрол; управление на проекти и внедряване на решения за контрол на достъпа, класифициаране на информация и превенция срещу компрометиране на класифицирани данни; вътрешен и независим одит на информационни системи и информационна сигурност. Дългогодишния си опит Павлина Иванова е натрупала в сферите на телекомуникационните услуги и регулации, банковия сектор и консултантски услуги за сертифициране и одит. Участва и управлява проекти, свързани със създаването на план за осигуряване и надеждни бизнес процеси, както и възстановяване след бедствия и аварии; изграждане и внедряване на основни принципи за информационна сигурност; класифициране и защита на информацията; управление и разследване на инциденти и събития, свързани с информационната сигурност и др. Консултира и участва в сертифициране на компании, в различни бизнес сфери, спрямо множество международни стандарти за сигурност и управление на риска, както и специфични за Европа, Средния изток и съответния бизнес сектор.Член е на ISACA – София и Управителния съвет на Българска асоциация за „Корпоративна сигурност” (БАКС).

 • Стефан Антимов

  Стефан Антимов

  Главен е експерт, отдел "Платежни системи"

  Българска Народна Банка

  Стефан Антимов работи в БНБ от юли 2008 г. насам. До началото на 2013 г. е експерт в екип "Платежни системи в лева", отдел "Платежни системи" в БНБ, където участва в оперирането и администрирането на националната RTGS система за големи плащания RINGS, подпомага работата на националното бюро за услуги TARGET2 – BNB, взема активно участие в процесите на транспониране в националното законодателство на европейските правни актове в областта на плащанията, обобщава статистически данни и изготвя отчети и доклади за работата на системата RINGS. От февруари 2013 г. Стефан Антимов е старши експерт в екип "Политика на платежните системи" към отдел "Платежни системи" в БНБ. Основните му отговорности са свързани с изготвяне на анализи и прогнози в областта на платежните системи в страната, проучване и анализ на нововъведенията, водещи до нови платежни продукти, участие в разработване на методология за внедряване на общоприетите стандарти и практики в областта на платежните системи, проучване на международния опит в управлението и развитието на платежни системи. Стефан Антимов е заместник-представител на БНБ в Работната група по политика на платежните системи към Комитета за платежни и сетълмент системи към ЕСЦБ и представител на БНБ в технически комитет 84 „Банково дело, ценни книжа и финансови услуги” към Български институт за стандартизация. Има бакалавърска и магистърска степен по „Финанси” от Университет за национално и световно стопанство, гр. София.

 • Никола Няголов

  Никола Няголов

  Директор, Консултантски услуги

  KPMG в България

  Г-н Няголов е директор "Консултантски услуги" на KPMG в България. Той има дългогодишен опит в сферата на ИТ стратегиите, системната интеграция, базите данни и разработването на системни приложения, внедряване и одит. Той е ръководил ИТ консултантски проекти в международни и местни организации в секторите на телекомуникациите, енергетиката и ютилити дружествата, индустриалния и финансовия сектор в България, Чехия, Румъния, Македония и Албания. Неговите проекти покриват областите икономика на ИТ, технологична интеграция и консултантство, системна архитектура, ИТ организацията и начина на структурирането й, преглед и анализ на системните контроли и съвместимост на системните функции спрямо изискванията на мениджмънта. Никола Няголов има сертификати като Project Management Professional (PMP), Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified Information Systems Auditor (CISA) и е член на ISACA.

 • Катя Игнатова

  Катя Игнатова

  Ръководител проект

  ОББ АД

  Катя Игнатова е магистър по „Теория на вероятностите и математическа статистика“ и магистър по „Банков мениджмънт“. Вече повече от 10 години е част от екипа на Обединена българска банка. В хода на професионалното си развитие тя е активен член на екипите на ОББ, внедрявали софтуерните продукти и банкови системи на институцията. Г-жа Игнатова е ръководила звеното по "Информационна сигурност и защита на данни" - първото по рода си в българската банкова система. Освен това тя е била и ръководител на звено "Управление на операционния риск". Понастоящем е мениджър на „Плана за непрекъсваемост на бизнеса“ в ОББ. Член е на Клуба на ИТ мениджърите в България.

 • Владимир Савов

  Владимир Савов

  Заместник-председател и ръководител управление „Надзор на инвестиционната дейност“

  Комисията за финансов надзор

  Владимир Савов подпомага политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Избран е за член на КФН от Народното събрание на Република България на 24 януари 2014 г. с 6-годишен мандат.Владимир Савов е роден на 24 август 1971 г. в гр. Варна. Притежава магистърска степен по бизнесадминистрация от London Business School. Магистър МИО от УНСС. В периода 1993 г. – 1998 г. работи в „Уникредит Булбанк”, като мениджър „Кореспондентски отношения с чужбина”. През 1999г. Владимир Савов провежда стажове в департаменти „Централна и Източна Европа” и „Глобални депозитарни разписки” в The Bank of New York, Лондон. От 2000 г. до 2009 г. Владимир Савов работи в Москва, като първоначално е старши анализатор в Brunswick UBS, а от 2003 г. до 2006 г. е заместник-директор и впоследствие - директор в банка Уралсиб Капитал, където отговаря за анализите на банковия и потребителския сектор. В периода 2006 г. - 2009 г. е директор на департамента за анализи в инвестиционната банка Credit Suisse, а от 2009 г. до 2013 г. е управляващ директор, началник на аналитичния департамент във финансова корпорация „Откритие” – най-големият частен финансов холдинг в Русия.В досегашната си професионална кариера е натрупал богат опит в сферата на финансовия анализ и стратегии, инвестициите, капиталовите пазари, банковото дело и международните финанси.

 • Пепа Колева

  Пепа Колева

  ИТ директор

  Уникредит Булбанк АД

  Пепа Колева работи във финансовия сектор от 1995 г. Работата й в Уникредит Булбанк започва през 2007 г.  – тогава е осъществено сливането на Булбанк и HVB Биохим, където по това време тя е ИТ ръководител. От май 2011 г. е ИТ директор на УниКредит Булбанк. Част от професионалния й опит са впечатляващи проекти, включително изграждането на интегрираната среда при сливането на трите банки Булбанк, HVB Биохим и Хеброс. В рамките на проекта отговаря за внедряването на нова основна банкова система FlexCube, електронни канали, ЕRP, интеграцията им с над 10 основни сателитни ситеми, както и за миграцията на данни. През 2007 г. екипът, в който работи Колева, е номиниран за ИТ екип на годината на Европейските награди за банкови технологии. Пепа Колева е сред основателите на Клуба на ИТ мениджърите в България и член на УС на това сдружение.

 • Емил Христов

  Емил Христов

  Началник управление „Банкови операции”

  Банка ДСК

  Емил Христов е дипломиран магистър по икономика в УНСС, специалност Международни икономически отношения. Има 20-годишен стаж в банковата система в областта на международни и местни разплащания, търговско финансиране, кореспондентско банкиране. От 2008 г. е председател на Комитета по платежни системи към Асоциацията на банките в България (АББ). Представител на АББ в работната група SEPA PAYMENT SERVICES към Европейския Платежен Съвет.

 • Ирина Казанджиева

  Ирина Казанджиева

  Началник направление "Банкова политика и анализи"

  Асоциация на банките в България (АББ)

  Ирина Казанджиева е началник направление „Банкова политика и анализи“ в Асоциация на банките в България. Преди това г-жа Казанджиева е изпълнявала длъжността "Международен обмен и програми". Г-жа Казанджиева е доктор по икономика и координатор на Комитета по платежни системи към УС на АББ.

 • Димитър Димитров

  Димитър Димитров

  Прокурист

  ЗД Евроинс АД

  Димитър Димитров е прокурист на “ЗД Евроинс” АД и заместник-председател на Надзорния съвет на „Еврохолд България”. Той притежава 14-годишен опит на ръководни длъжности. Бил е изпълнителен директор на „Старком Холдинг” АД (1998-2006), директор на отдел „Информационно обслужване, статистика и анализи” на “ЗД Евроинс” АД (1998 - 2005) и прокурист на Дружеството от 2005 г. Димитър Димитров е заместник-председател на Надзорния съвет на „Еврохолд България” от 2006 г.Притежава магистърска степен по „Електроника и автоматика” от Технически университет – София.

 • Михаил Велчев

  Михаил Велчев

  Мениджър „Системна и мрежова администрация“ към „ИТ операции“

  Уникредит Булбанк АД

  Михаил Велчев е мениджър секция „Системна и мрежова администрация“ в отдел „ИТ операции“ на Уникредит Булбанк. Той управлява екипи, които поддържат основната ИТ инфраструктура на банката – мрежови устройства, масиви за съхранение на данни, сървъри и инфраструктурни услуги и системи. Едно от предизвикателствата, с които се сблъсква, е внедряване на решение за частен облак в банката. Сертифициран е по ITIL.

 • Стоян Зулямски

  Стоян Зулямски

  ИТ мениджър „ИТ операции“

  УниКредит Булбанк

  Стоян Зулямски работи като ИТ мениджър и ръководи сектор ”ИТ Оператори” в УниКредит Булбанк. Занимава се с управлението на ежедневните операции, управление на основната банкова система, картова система и други, както и с процеса по внедряване на нови системи и промени по вече съществуващата приложна среда. Интересува се от повишаването на доставената стойност от ИТ към бизнеса. Настоящата цел пред него е опростяване на ИТ процесите. Получил е признание от вътрешната програма за развитие на УниКредит Булбанк за участието си в международен проект. Сертифициран е по ITIL и PRINCE2.

 • Кирил Кирилов

  Кирил Кирилов

  CIO и вицепрезидент

  Алианц България Холдинг

  Кирил Кирилов е главен информационен директор и вицепрезидент на Алианц България Холдинг. Като такъв той отговаря за разработката, мениджмънта и поддръжката на всички услуги на Алианц, включително животозастраховане, общо застраховане, автомобилно застраховане, пенсионно осигуряване и банкиране. Това включва изграждане управление и поддръжка на цялата WAN, LAN, ATM и сървърна инфраструктура, което обхваща над 150 офиса в цялата страна. Сред другите задължения на г-н Кирилов са проектиране и ръководство на инсталациите в дейта зали, в DR центъра, в нови офиси и бизнес сгради. Той има лидерска роля в множество успешни проекти на компанията, като Cisco IP телефония, IBM Tivoli Backup, ATM миграция към IP, международни WAN, 3 центъра за данни, проекти в областта на сигурността. Най-важни за бизнеса проекти са консолидацията на мрежата на компанията – ползите за бизнеса са от намаляване на разходите чрез продажба на 4 различни услуги на едно гише (застрахователни, банкови, лизингови и пенсионни), миграцията на WAN към MPLS и миграцията на основната банкова система към I-Flex за 9 месеца.Преди да постъпи в Алианц България Холдинг през 2001 г., Кирил Кирилов работи в Enemona Holding, където заема позицията ИТ мениджър, в Almina AG и др.

 • Юрий Генов

  Юрий Генов

  Изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК; Председател CIO Клуб

  Банка ДСК

  Юрий Генов е изпълнителен директор на Банка ДСК. Той е част от екипа на Банка ДСК от есента на 1999 г. – първоначално като директор на дирекция „Дългосрочно планиране и общобанкови проекти”, след което от 2004 г. е началник управление "Развитие и внедряване на ИТ системи". Преди да се присъедини към Банка ДСК е работил в ТБ Биохим - първо като експерт, а после като началник на отдел „Приложни системи”. Член е на клуба на ИТ мениджърите в България и е председател на Управителния съвет на CIO клуба. Носител е на престижната награда на Клуба на ИТ мениджърите в България “ИТ мениджър на годината” за 2009 г. в категория “Мениджмънт”.

 • Кристин Крумов

  Кристин Крумов

  Директор ИТ

  СИБАНК

  Кристин Крумов има над 22 години опит в ИКТ, 14 от тях на ръководна длъжност в областта на ИКТ в банковия сектор и застраховането. Неговият опит е в големите програми за ИТ трансформация, в създаване на ориентирани към услуги ИТ организации, и по-иновативна и надеждна подкрепа на бизнеса с IT Service Management подход. Той е сертифициран ITIL v3 Expert Service. Основател и член на CIO Club, ITSMF и Unix Group в България. От 1999 г. той е ИТ мениджър на УниКредит Булбанк, където са извършени две големи ИКТ трансформации: програма DIVA за пълен ре-инженеринг на всички ИТ системи на банката (2001-2003 г.) , както и сливането с други две местни банки (2006 - 2008 г.). През декември 2008 г. той се присъединява към Интерамерикан България, част от Nederland Group Achmea. Там той внедрява нова основна застрахователна система за Общо застраховане, ново репортинг решение DWH / BI , електронни канали, прилага интеграционен слой за връзка с посредници, става център за компетентност на ниво група и т.н. През декември 2011 г. той се присъединява към СИБАНК, дъщерно дружество на KBC Group Белгия. Там той стартира серия от инициативи и проекти , с цел да превърне ИТ в звено, ориентирано към услуги за бизнеса. За 2 години са завършени много проекти: отчетност, DRP, мобилно банкиране, ERP и т.н.

 • Кирил Петков

  Кирил Петков

  Директор на дирекция "Информационни технологии"

  Bulstrad Vienna Insurance Group

  Кирил Петков е директор дирекция “Информационни технологии” в Bulstrad Vienna Insurance Group от 2007 г. За периода 2009-2012 съвмeстява тази функция и за ZK Bulgraski Imoti AD, която е член на Vienna Insurance Group до вливането си в Bulstrad Vienna Insurance Group през 2012. До 2007 г е работил като ИТ мениджър в INTERLEASE, член на NBG. Бил е изпълнителен директор на CTC Software Engineering и CTC Software. Кирил Петков има богат ИТ опит, с особен интерес към подобряване ефективността на бизнес процесите с тяхното пресъздаване и автоматизиране в информационните системи. Член е на ISACA Sofia chapter. Носител е на престижната награда на Клуба на ИТ мениджърите в България “ИТ мениджър на годината” за 2010 г. в категория “Ефективност”.

 • Юлиан Влахов

  Юлиан Влахов

  Директор на управление “Алтернативни канали”

  Уникредит Булбанк АД

  Юлиан Влахов е с над 10-годишен опит във финансовия сектор. Заемал е различни позиции в дирекция „Банкиране на дребно“ на Булбанк. По времето на сливането на Булбанк и HVB Биохим той е ръководител на проекта по създаването на кол център на банката. От 2007 г. е мениджър на центъра за контакт с клиенти на УниКредит Булбанк, като участва и ръководи множество проекти и инициативи за внедряване на дистанционни услуги и продажбени процеси. От 2011 г. Юлиан Влахов оглавява управление „Алтернативни канали“ на УниКредит Булбанк и отговаря за развитието на интернет и мобилно банкиране, интернет услугите, кол центъра, ATM мрежата и партньорските взаимоотношения.

 • Светослав Молдовански

  Светослав Молдовански

  член на Управителния съвет и изпълнителен директор

  Първа инвестиционна банка

  Г-н Светослав Молдовански се присъединява към Първа инвестиционна банка през 2005 г. като директор Специализирана служба "Вътрешен Контрол". От 2007 г. до 2008 г. е главен изпълнителен директор на "First Investment Bank – Albania Sh.a". От 2008 г. до 2010 г. заема длъжността директор на дирекция "Операции". През 2010 г. е избран за член на Управителния съвет на ПИБ, а в началото на 2011 г. е назначен за заместник изпълнителен директор. От края на 2011 г. г-н Молдовански е изпълнителен директор на Банката. Преди това г-н Молдовански работи в КПМГ България ООД като мениджър "Управление на корпоративния риск" и в Deloitte&Touche България (сега Deloitte) като старши одитор. Той има магистърска степен по "Финанси" от УНСС София и е сертифициран одитор от ISACA.

 • Славка Вълкова

  Славка Вълкова

  Директор “Виртуална банка и картови плащания”

  БАКБ

  Славка Вълкова е директор “Виртуална банка и картови плащания” в БАКБ. Тя е икономист с 18-годишен опит в банковата сфера. В своята професионална кариера г-жа Вълкова е заемала ръководни позиции в някои от най-големите банки в страната и е управлявала едни от най-големите иновативни проекти в банковата сфера. Тя е един от създателите на картовия бизнес в България.

 • Димитър Кехайов

  Димитър Кехайов

  Директор на дирекция "ИТ и виртуална банка"

  БАКБ

  Димитър Кехайов отговаря за дирекция ИТ на БАКБ от декември 2011 г. Има повече от 18 години трудов стаж в банковата система.

 • Николай Шекеров

  Николай Шекеров

  CIO

  ДЗИ

  Николай Шекеров е CIO на ДЗИ. Преди това е бил ИТ мениджър в Интерамерикан България. Професионалният му опит е свързан с ИТ проекти на финансови компании в България и чужбна. Работил е в Groupama Information Systems Bulgaria, ДСК Гаранция и Банка ДСК.

 • Александър Станев

  Александър Станев

  Прокурист, Главен директор „Бизнес развитие – Платежни, информационни и софтуерни услуги"

  БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ

  Александър Станев, MBA, е прокурист на „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“ АД. Има 20 години опит в разработването и внедряването на национално значими проекти в областта на платежните и информационните системи. Ръководил е проектите по реализация на IBAN в системите на дружеството, СЕПА платежната система в евро БИСЕРА7-EUR и др. Участва в разработването на стратегията на развитието на техническата рамка за взаимна свързаност между клиринговите къщи в Европа.

 • Виктор Билянски

  Виктор Билянски

  Директор Технологии

  ScaleFocus

  Виктор Билянски, Директор Технологии

  Виктор Билянски е Директор Технологии в ScaleFocus. Той управлява внедряването на нови технологии и подходи в компанията и е отговорен за координирането между стратегията на компанията и постоянно променящия си технологичен свят.В допълнение, на задълбочен опит в софтуерния бизнес, Билянски има над 10 години в телеком сектора, управлявайки големи корпоративни проекти в Централна и Източна Европа и Северна Америка. Той притежава дълбоки познания в механизмите за ИТ оптимизации, увеличаване на бизнес ефективността и балансирането между бизнеса и ИТ.

 • Мая Миланова

  Мая Миланова

  Оперативен мениджър

  Еxperian България

  От 2013 г Мая Миланова е сайт мениджър на Еxperian България и отговаря за управлението, организацията и контрола на дейността в българския офис. Осигурява въвеждането и прилагането на основните корпоративни програми на Experian на локално ниво и работи в тясно сътрудничество с офисите на компанията в Европа, Азия, Северна Америка и Южна Америка по синхронизиране методите на работа и изграждането на добри практики. Преди това тя заема в продължение на 5 години позицията оперативен мениджър в Мелексис България (2008 – 2012).Притежава над 10 години управленски опит в корпоративния сектор, в компании като Мелексис България, Тамбълуид Комюникейшънс, Данон България и др.Мая Миланова е Бакалавър по „Публична администрация” от УНСС; притежава и MBA диплома от City University of Seattle, Дистанционен център София.  Има редица специализации и обучения по мениджмънт и лидерство, включително Сертификат „Специалист по организационно развитие” от Международния институт по организационно развитие (IOD).

 • Димитър Гюлев

  Димитър Гюлев

  Управител

  Антиподес

  Димитър Гюлев е завършил Мениджмънт в УНСС. От повече от десет години управлява фирма Антиподес. Има зад гърба си повече от 50 проекта, част от които за някои от най-големите компании и оранизации във Великобритания, САЩ и България. Разработеният от компанията Business Process Management софтуер Antipodes.Cubes е водещото решение от този клас на българския пазар. През 2005 г. Антиподес е отличена от българския президент с една от най-престижните награди в страната – "Иновативно предприятие на годината".Димитър Гюлев се занимава също така с предприемачество, иновации, бизнес анализ, бизнес консултиране, оптимизиране и реинжинеринг на бизнес процеси. Отскоро води блог на тема Business Process Management на адрес giulev.com.

 • Петър Николов

  Петър Николов

  Вицепрезидент, ИТ бизнес

  Шнайдер Електрик България ЕООД

  Петър Николов е вицепрезидент ИТ бизнес на Шнайдер Електрик България ЕООД от 2010 г. Като част от висшия управленски екип на Шнайдер Електрик, в неговите отговорности влиза развитието на ИТ бизнеса на компанията в България, Албания, Македония и Косово.Петър Николов завършва Техническия университет в София, специалност “Електроника”. Стартира своята кариера в ИТ бизнеса през 1999 г. В Шнайдер Електрик България започва работа през 2004 г., заемайки позицията продуктов мениджър “Индустриален контрол”, като отговаря основно за формирането, подготовката, промотирането и развитето на портфолиото от продукти за индустриален контрол на компанията. През следващите 6 години преминава през няколко позиции в различни направления в компанията - до 2010 г., когато заема настоящата си позиция на вицепрезидент ИТ бизнес.За периода 2004-2010 г. Петър Николов преминава редица продуктови и специализирани обучения в Schneider Electric.

 • Светослав Нанчев

  Светослав Нанчев

  Старши мениджър Инфраструктура

  VIVACOM

  Над седем години в сферата на телекомуникационните услуги с опит в следните области: Информационна сигурност, ИТ Инфраструктурни услуги (Data centers, Storages, Servers, Domain services, Data base), Network, BI&DWH, Disaster Recovery, SAP и други.  

 • Ивайло Ценков

  Ивайло Ценков

  ИТ Мениджър, Старши Консултант и Инструктор

  ITCE

  Ивайло Ценков е старши консултант и инструктор в ITCE с близо 10 години опит в областта на информационните технологии и услуги. Той е участвал в редица проекти за дизайн, миграция и внедряване на инфраструктурни услуги и приложения в банки и телекомуникационни компании. Основните му професионални интереси са свързани с виртуализация, унифицирани комуникации и системи за съвместна работа (MS Project Server, MS Lync, MS SharePoint Server, MS Exchange Server, MS Hyper-V).Основните проекти, в които Ивайло е участвал, са: Имплементация на Интранет портал и Система за управление на документооборот, миграция на Активна Директория и Exchange в КонтурГлобал Марица Изток 3, имплементация на Project Server 2010 в Кока-Кола Хеленик, няколко ИТ инфраструктурни одита във финансови институции и производствени компании. Последните консултантски проекти, в които Ивайло участва включват имплементация на MS Lync в SG Bank България, както и пълно обновяване на ИТ инфраструктурата на една от най-големите адвокатски кантори в България, което включва имплементация на Exchange Server 2013, Cisco Call Manager Express telephony service, сървърна виртуализация и много други.Освен участията в проекти, Ивайло има обширно портфолио от курсове по Официалната Програма на Майкрософт (MOC), а също така е бил лектор и на няколко семинара в ИТ сферата.

 • Никос Теодосиу

  Никос Теодосиу

  Продуктов мениджър "Daaсs: Desktop as a Service"

  Отдел "Cloud Computing Solutions", Интраком Телеком

  От 2012 Никос Теодосиу е служител на Интраком Телеком в отдел "Cloud Computing Solutions". Той е продуктов мениджър на новите облачни услуги "Daaсs: Desktop as a Service" и е фокусиран върху виртуализация и VDI решения за интеграция. Г-н Теодосиу има повече от 10 години опит в проектирането на центрове за данни и притежава различни сертификати като VMware, EMC, NetApp, HP, Dell, Symantec и др.

 • Инж. др. Веселин Янков

  Инж. др. Веселин Янков

  NetIQ/Novell/SUSE Representative for Bulgaria

  Инж. др. Веселин Янков е започнал трудовата си кариера като научен сътрудник в БАН. От 1991 година работи за редица български и международни ИТ фирми. Бил е директор продажби в SEI Elbatex Bulgaria, директор дистрибуция за Югоизточна Европа в Xerox a от началото на 2004 година ръководи представителството на Novell за България, Македония и Албания. За втори път заема длъжността изпълнителен директор на Българската Асоциация по Информационни Технологии БАИТ. Преминал е през специализирано обучение на EICTA, Брюксел за експерт по хармонизация на законодателството в сферата на електрониката и информационните технологии в рамките на предприсъединителните програми на ЕС.

 • Светлин Йорданов

  Светлин Йорданов

  Управител

  Еском България ЕООД

  Светлин Йорданов е експерт в областта на Информационна Сигурност. Участвал е и е ръководил проекти свързани със ИТ секюрити одити на информационни системи,  защита на периметъра, защита на информацията и информационните активи, управление на информационна сигурност и др. От 2001г е управител на Еском България ЕООД – Value Add Distributor на DELL Sonicwall, Fujitsu (scanners), NetIQ, Novell, SUSE, Trend Micro, WatchGuard, Vasco Data Security, ZScaler, с фокус върху Информационна Сигурност и ИТ инфраструктура.

 • Иво Трънколов

  Иво Трънколов

  Мениджър услуги и решения

  Телелинк ЕАД

  Иво Трънколов е „Мениджър услуги и решения“ в отдел „Системна Интеграция“ на Телелинк ЕАД. Иво има над седем години опит с виртуализационни платформи и прилежащата им инфраструктура. Към момента основно се занимава с проекти свързани с решения за „Backup & Recovery”.

 • Добромира Маринчева

  Добромира Маринчева

  Главен маркетинг директор

  Макс

  Добромира Маринчева има над 12 години опит в сферата на телекомуникациите, работата с бизнес клиенти и управление на търговски екипи, придобит в БТК и във водещ телеком оператор в САЩ.Добромира е завършила Randolph College в САЩ със специалности „Икономика“ и „Международни науки“. Започва професионалната си кариера в САЩ през 2003 г. като помощник-управител на клон на маркетингова компания. След завръщането си в България започва работа в БТК и за период от над 10 години преминава през различни звена в компанията – продуктов мениджър, специалист по управление на ключови клиенти, директор „Бизнес продажби“. От 2009 до 2015 г. Добромира развива екипа на отдел „Корпоративни продажби - Стратегически клиенти“ във Виваком, отговаряйки за реализирането на цялостни телеком решения и индивидуални проекти за ключови клиенти. Добромира притежава редица допълнителни квалификации в сферата на мениджмънт и лидерство, управление на хора и процеси, търговски преговори и презентационни умения.

 • Сава Владов

  Сава Владов

  Заместник управител Бизнес развитие

  Адастра България

  Сава Владов има над 10 години международен опит в Бизнес Развитието и Продажбите в сферата на Информационните Технологии. През тези години той заема мениджърски позиции във водещи ИТ компании, включително Майкрософт, Оракъл и САП и ръководи успешни инициативи за развитие на нови пазари в Азиатско-тихоокеанския регион.Сава има богат опит в автоматизацията на бизнес процеси и анализът на информация, като през последните 5 години инициира, консултира и ръководи проекти за внедряване на Бизнес Информационни Системи във водещи компании от секторите Телекомуникации, Комунални услуги, Енергетика и Финансови услуги.Сава завършва Технически Университет - София с професионална квалификация Инженер по Електроника и притежава MBA степен от City University of Seattle.

 • Петър Крендев

  Петър Крендев

  Мениджър бизнес операции – Head of Sofia Delivery Center

  Experian

  Петър Крендев оглавява Sofia Delivery Center в Experian и отговаря за стратегическото развитие на отдела. Той се присъединява към Experian през 2010 като Мениджър Имплементация, а по-късно и Мениджър Бизнес Анализи в компанията.Петър притежава над 14 години опит в ИТ областта на внедряване на комплексни решения за клиенти на локалния и международни пазари. Преди да се присъедини към Experian заема различни позиции като Консултант, Ръководител проекти и Ръководител на екип в български и международни компании.Петър е Магистър по „Международни икономически отношения” от Университета за национално и световно стопанство.

 • Лиам Раусторн

  Лиам Раусторн

  Head of Fraud Consultancy, Analytics & Operations, EMEA

  Experian

  Liam is an anti-Fraud professional with 20 years’ experience in Fraud operations, investigations and management for EMEA Telecoms and Finance companies.Liam’s experience includes 1year in the Government sector within the Crown Prosecution Service as a Criminal Caseworker, 8 years with the UK’s leading mobile service provider; Martin Dawes Telecommunications as a Civil Litigator and subsequently Head of Fraud, 8 years at Telefonica O2 as Senior Fraud Manager, latterly with specific remit for customer acquisition in all Channels and 3 years as Group Head of Fraud Risk for a Telecoms, Internet Service Provider and Finance Group.Liam now leads a team of multi country EMEA Fraud Consultants with responsibility to engage with major strategic, multi-country Companies to enhance their Fraud strategy, process and solutions.Liam also leads the National Fraud Prevention scheme development across multi vertical credit industry players and Government departments and is currently leading on such developments in South Africa, Denmark and Spain.

 • Мариян Матакиев

  Мариян Матакиев

  Консултант анализи, Централна и Източна Европа, Experian Decision Analytics

  Experian Decision Analytics

  Мариян Матакиев се присъединява към Experian Decision Analytics през 2007 г. и става част от регионалния отдел за анализи RAG, фокусиран върху разработката на модели за оценка на риска за интернационални финансови институции в  региона EMEAI. В този отдел, той ръководи екип със специализация в сферата на  Basel II и разнообразни проекти за оценка на риска за региона на Централна и Източна Европа. По-късно, той се присъединява към екипа от консултанти в сферата на анализите за региона Централна и Източна Европа, като отговаря за консултантски услуги в областта на кредитния риск и кредитния рейтинг, Basel II, както и за развойната дейност и иновациите в тези сфери.

 • Любомира Михайлова

  Любомира Михайлова

  Мениджър бизнес развитие

  Скейл Фокус АД

  Любомира Михайлова ръководи отдел „Бизнес развитие“ в Скейл Фокус АД. Любомира има над 7 години опит в областта на ИТ аутсоринга и софтуерните услуги в България и чужбина.Нейният професионален фокус е акцентирането върху постигане на оптимизирани резултати чрез по-добро осъзнаване и разбиране на клиентите, като най-важен елемент за развитието на бизнеса. Завършила е Международни икономически отношения в УНСС и Финанси към БАН.

 • Борис Пайпер

  Борис Пайпер

  Cloud Sales Executive Central & Eastern Europe

  CSC

  След като завършва образованието си в Техническия университет в Дармщат, Борис Пайпер работи активно в областта на ИТ бизнеса от 2001 година. След успешна кариера на обучител по продажби и бизнес коуч, кариерата му го среща с  компании като Tiscal, Hitachi Data Systems, VCE и CSC, където постига задълбочени познания в области като центрове за данни, съхранение на данни, конвергирани инфраструктури и облачни технологии.Понастоящем Борис Пайпер е Cloud Sales Executive в CSC, и отговаря за облачния бизнес в Централна и Източна Европа.

 • Норберт Хаслахер

  Норберт Хаслахер

  Главен изпълнителен директор (CEO) и председател на управителния съвет, Австрия и Източна Европа

  CSC

  Като главен изпълнителен директор (CEO) и председател на управителния съвет, Норберт Хаслахер отговаря за дейността на CSC в Австрия от юли 2009 г. От 2012 г. отговаря и за Източна Европа. CSC присъства в Австрия и в 11 държави от Източна Европа с приблизително 2200 служители.След 15 години успешна работа на високи позиции във Франция, Великобритания, Германия и Близкия изток, австриецът, управител на CSC се завръща в страната си, за да направлява CSC към устойчив растеж на местния пазар. Двуцифреният темп на растеж на обема на сделките преди облагането с данъци са доказателство за успешната промяна на курса.Най-важните елементи на международната кариера на 43-годишния мениджър с магистърска степен по бизнес администрация са: дългогодишен опит в управлението и стратегическото консултиране, управлението на транс-национални преструктурирания, както и консултирането и аутсорсинг бизнеса в немския банков сектор.Норберт Хаслахер живее в Айхграбен, Австрия, заедно със съпругата си и двамата си сина. Той обича да прекарва свободното си време сред природата. Кара ски и се увлича от планинско колоездене.

 • Мартин Колдовски

  Мартин Колдовски

  SE Мениджър Източна Европа

  Check Point Software Technologies

  Мартин ръководи екип от инженери по информационна сигурност в Източна Европа, извършва предпродажбени дейности и поддържа мрежа от оторизирани партньори, предлагайки портфолио от решения за информационна сигурност на Check Point Software Technologies. Той се присъедини към новия регионален екип в Прага през 2002 г.

  Мартин се е фокусирал повече от десетилетие върху решения за мрежова информационна сигурност и има опит като мениджър мрежови решения за сигурност и IP продукти в Lucent Technologies, както и в предпродажбената поддръжка работейки във value-added дистрибутор.

 • Цветомир Ангелов Досков

  Цветомир Ангелов Досков

  Управител

  Сирма Бизнес Консултинг АД

  Съосновател, съдружник и Изпълнителен Директор на Сирма Бизнес Консултинг АД. Отговаря за развитието на бизнес направленията, изпълнение на бизнес плановете и печалбата на компанията. Основни сфери на работата му са стратегическо развитие на предлаганите от Сирма Бизнес Консултинг продукти и услуги за банки, кредитни институции, платежни институции, застрахователни компании, пенсионни фондове, финансови посредници, брокери, финансови агенти.

 • Д-р Стефан Холцкамп

  Д-р Стефан Холцкамп

  Practice Lead IT Advisory за Централна и Източна Европа

  CSC

  След като завършва физика през 1989 г. в университета в Бон, Германия. Д-р Стефан Холцкамп работи в ИТ индустрията - главно в областта на новите технологии и ИТ стратегии при финансовите услуги и телекомуникационната индустрия. Сегашното му поле на дейност са стратегическите възможности и рискове на съвременната дигитална трансформация.Д-р Стефан Холцкамп днес е Practice Lead IT Advisory на CSC за Централна и Източна Европа, който подпомага ИТ директорите при вземане на стратегически решения за иновации, доставка и инвестиране в технологии.

 • Христо Костов

  Христо Костов

  Главен директор на Главна дирекция „Бизнес развитие – картови услуги и операции“

  Борика – Банксервиз АД  Христо Костов е главен директор на Главна дирекция „Бизнес развитие – картови услуги и операции“ в Борика – Банксервиз. Г-н Костов заема тази позиция от 2010 г., като под негово ръководство са реализирани проектите “Обслужване на плащания с безконтактни EMV карти”, “Обработка на офлайн плащания с EMV карти” и “Платформа за мобилни разплащания Mobb”. В периода 1993 – 2010 г. Христо Костов е ръководител на направление “ИСТ” в Борика АД. През този период са пуснати важни за картовите операции системи като системата за персонализация на банкови карти, системата за финансово обслужване на транзакции с банкови карти, системата за връзка с РИНГС и подсистема за авторизация на плащания от интернет.Сред другите проекти, реализирани под ръководството на Христо Костов, са миграция на авторизационната система към чип (смарт карти) по стандарта EMV (акцептиране и издаване), подсистема за онлайн авторизация на картови транзакции от издателя, както са извършвани и регулярни изменения в авторизационната система съгласно изискванията на VISA и MasterCard.