Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма
12 март 2015

08:30-09:00 Регистрация

09:00-10:00 Откриване

 • 09:00 - 10:00

  Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация
  Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Гинка Чавдарова, изпълнителен директор, Национално сдружение на общините в Република България
  Ираван Хира, генерален директор, Хюлет Пакард България
  Стефан Джурелов, търговски директор, Лирекс.КОМ
  Нели Йоловска, управител, ICT Media

СЕСИЯ 1. Цифрова администрация отговаряща на управленската стратегия
Модератор: Нели Йоловска, управител, ICT Media

 • 10:00 - 10:20

  Христо Христов
Директор на дирекция Информационни технологии и електронно управление
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Електронно управление в Република България. Състояние и насоки за развитие.
  Христо Христов, директор на дирекция "Информационни технологии и електронно управление", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 • 10:20 - 10:40

  Марин Маринов

Hewlett Packard Enterprise Software Services Business Lead, South East Europe & Israel

  Облачните решения в помощ на изграждането на ефективни публични електронни услуги. Марин Маринов, главен консултант Софтуерни решения, Hewlett-Packard Централна и Източна Европа

 • 10:40 - 11:00

  Ана Михайлова
Мениджър работа с клиенти и продажби – публичен сектор
Лирекс.КОМ Николай Дилов
Зам.-директор на Университетски център за ИКТ на Софийски университет «Св. Климент Охридски»
Ръководител проект - Национална служба по зърното

  Информационни системи в помощ на електронните административни услуги. Ана Михайлова, мениджър Работа с клиенти и продажби – публичен сектор, Лирекс.КОМ и Николай Дилов, ръководител проект -  Национална служба по зърното, заместник-директор на Университетски център за ИКТ на Софийски университет “Св. Климент Охридски“

 • 11:00 - 11:20

  Венцеслав Кожухаров

НСОРБ

  Централизирана информационна система за управление на проекти по оперативни програми. Венцеслав Кожухаров, Национално сдружение на общините в Република България

11:20-11:50 Кафе пауза

СЕСИЯ 2. Електронизирана държавна администрация
Модератор: Марин Калчев, главен директор на главна дирекция “Информационни системи”, Национален осигурителен институт

Марин Калчев
Директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”
Национален осигурителен институт

Модератор

Марин Калчев

 • 11:50 - 12:10

  Тодор Тодоров
Директор на дирекция Информационно обслужване и технологии
Столична община

  Електронното управление в Столична община. Tодор Тодоров, директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“, Столична община

 • 12:10 - 12:30

  Яко Пилософ
Заместник Изпълнителен директор
Контракс

  Инфо Център помага на гражданите при проблеми с градската среда. Яко Пилософ, заместник изпълнителен директор, Контракс

 • 12:30 - 12:50

  Нина Благоева
Управител
ЕН ДИ БИ ЕООД

  IBM технологиите в е-Government сектора. Нина Благоева, управител, ЕН ДИ БИ ЕООД

 • 12:50 - 13:10

  Красимира Райчева
Мениджър на Visa Европа за България
Visa Europe

  Възможности за сътрудничество между публичния сектор и Visa Европа. Красимира Райчева, мениджър на Visa Европа за България

 • 13:10 - 13:30

  Мирослав Долапчиев
Управляващ съдружник
Aй Би Ес България

  Единна деловодна информационна система и среда за съвместна работа на административните съдилища в България. Мирослав Долапчиев, управляващ съдружник, Aй Би Ес България

 • 13:30 - 13:50

  Ивайло Стоянов
Директор продажби „Публичен сектор“
Хюлет-Пакард Ентърпрайз

  Eдинна платформа за държавната администрация - HP пример за работещо решение. Ивайло Стоянов, директор продажби „Публичен сектор“, Хюлет-Пакард България

 • 13:50 - 14:10

  Д-р Иван Николов
Кмет
Община Дряново

  Нов модел на административно обслужване чрез изграждане на информационен център за мобилни услуги, здравни съвети и здравен телемониторинг за гражданите и бизнеса в община Дряново. Д-р Иван Николов, кмет, община Дряново

14:10 - 15:10 Обяд

СЕСИЯ 3. Технологични възможности за държавната администрация
Модератор: Михаил Павлов, директор „Системи за Съхранение на данни“, Хюлет-Пакард Югоизточна Европа

Михаил Павлов
Директор „ Системи за Съхранение на данни“
Хюлет Пакард Югоизточна Европа

Модератор

Михаил Павлов

 • 15:10 - 15:30

  Повишаване ефикасността на работата и подпомaгaне дейността на РИОСВ - Русе с GIS. Рени Петрова, главен експерт "Връзки с обществеността", РИОСВ - Русе

 • 15:30 - 15:50

  Миглена Кузманова
Мениджър Бизнес развитие
ЕСРИ България

  ЕСРИ ГИС добри практики в България за добро управление. Миглена Кузманова, мениджър Бизнес развитие, ЕСРИ България

 • 15:50 - 16:10

  Дигитализиране на наличните картни материали и въвеждане на GIS система в община Свищов. Инж. Виктор Майсторов, заместник-кмет „Благоустройство, инфраструктура и регионално развитие”, община Свищов

 • 16:10 - 16:30

  Географска информационна система „ТОБЕЛ“. Антония Анева, проектен ръководител, Мапекс АД

 • 16:30 - 16:50

  Павел Христов
IT експерт
Oбщина Велико Търново

  Предоставяне на електронни административни услуги от Община Велико Търново. Павел Христов, ИТ експерт, община Велико Търново

 • 16:50 - 17:10

  Антон Антонов
Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“
МВР

  Приложение на информационните системи при управление на процесите в Пътна полиция. Антон Антонов, Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“, МВР

17:50 - Закриване първи ден

13 март 2015

9:00 - 9:30 Регистрация

СЕСИЯ 1. Технологични възможности за общинската администрация
Модератор: Венцеслав Кожухаров, НСОРБ

Венцеслав Кожухаров

НСОРБ

Модератор

Венцеслав Кожухаров

 • 9:30 - 10:00

  Йелена Яневска
Мениджър “Знания и комуникации”
Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

  Ролята на NALAS в подобряване на доброто управление на локално ниво. Йелена Яневска, мениджър „Знания и комуникации“, Мрежа на асоциациите на местните власти в югоизточна Европа (NALAS)

 • 10:00 - 10:20

  Стефан Стоянов
Заместник-кмет „Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики“
Община Пловдив

  Разработване и внедряване на интегрирана информационна система на община Пловдив за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса. Стефан Стоянов, заместник-кмет „Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики“, община Пловдив

 • 10:20 - 10:40

  Маг.инж. Виктор Главев
Директор Софтуерни технологии
Софтуерна група АКСТЪР

  Комплексни административни услуги с АКСТЪР. Маг.инж. Виктор Главев, директор Софтуерни технологии, Софтуерна група АКСТЪР

 • 10:40 - 11:00

  Велина Топалова
Ръководител търговски екип – Публичен сектор
Лирекс.КОМ Росен Жеков Добрев
Кмет
Община Оряхово

  Комбинирана система за електронно управление на архиви в администрацията. Велина Топалова, ръководител Търговски екип – публичен сектор, Лирекс.КОМ и Росен Добрев, кмет, община Оряхово

 • 11:00 - 11:20

  Стоян Петков
Главен експерт, Дирекция Административно, правно, информационно и финансово обслужване
Община Струмяни

  Електронни разплащания на административните е-услуги - малка крачка, която всеки може да направи. Стоян Петков, главен експерт, дирекция "Административно, правно, информационно и финансово обслужване", община Струмяни

 • 11:20 - 11:30

  Надeжда Груева
Експерт е-услуги
Фондация „Глобални библиотеки – България”

  Достъп до електронно управление чрез обществените библиотеки в услуга на гражданите и в помощ на администрацията. Надeжда Груева, eксперт е-услуги, Фондация „Глобални библиотеки – България”

11:30 - 12:00 Кафе пауза

Дискусия: Ролята на еврофинансирането за развитие на електронното управление и административното обслужване

 • 12:00 - 12:20

  Томислав Дончев
Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

  Официално откриване: Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

 • 12:20-14:00

  Дискусия
  • Модератор: Дилян Млъзев, кмет на община Елена и представител на НСОРБ
  • Павел Христов, ИТ експерт, община Велико Търново
  • Атанас Янев, директор на дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“, Централно управление на Национална агенция за приходите
  • Васил Василев, директор на дирекция „Развитие на комуникационните и информационни системи“, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
  • Таня Христова, кмет на община Габрово
  • Атанас Суров, началник отдел „Инвестиции и проекти“, община Силистра


   Акценти:
  • ОП „Добро управление“ - възможности, предизвикателства
  • Осигуряване на ресурс за въвеждане на комплексно административно обслужване в централните, общинските и областните администрации. Реинженеринг на административните процеси с оглед предоставяне на комплексно административно обслужване
  • Е-община и възможностите за предоставяне на е-успуги на общинско ниво. Внедряване в общинските администрации на административна информационна система (АИС) за автоматизация на дейностите, свързани с администрирането на е-услугите