Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Предварителна програма
11 май 2017

Дискусионна откриваща сесия 1. Приоритети пред е-управлението в страната

  • Роля и функции на Държавна агенция „Електронно управление“;
  • Open Source в държавната администрация – развитие и използване на най-ценния ресурс днес – информацията;
  • Електронна идентичност и промяна в Закона за българските лични документи;
   Изграждане на единна информационна среда за държавно управление. Оперативна съвместимост и интеграция на вече изградените информационни системи;
  • Секторни политики за е-управление – предизвикателства и възможности за финансиране;

Сесия 2. Модерно обслужване на гражданите чрез технологични иновации

  • Използването на държавния хибриден облак от централна и общинска администрация. Възможности и трудности пред администрациите;
  • Политика относно човешките ресурси в администрацията. Кадрови предизвикателства;
  • Системa за управление на човешките ресурси в помощ на администрацията;
  • Технологии за реализиране трансформацията на държавната администрация. Практически примери;

Сесия 3. Предизвикателства пред електронизацията на централна и общинска администрация

  • Създаване на организационни и инфраструктурни условия за реализиране на електронния обмен на документи между администрациите съгласно изискванията на ЗЕУ и наредбите към него;
  • Достъп до електронните регистри през RegiX, за да бъдат реализирани комплексните административни услуги в пълния им вариант;
  • Новият Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) – предизвикателства пред администрациите при предоставяне на е-услуги;
  • Анализ на ползването на разработените вече е-услуги;
  • Сигурност на електронните услуги. Защита на лични данни при предоставяни публични услуги от общинската администрация;

12 май 2017

Сесия 1. Е-управлението през призмата на местните власти

  • Пример за работещо е-управление от страни в Югоизточна Европа (представител на NALAS);
  • Основни изисквания към сайтовете на администрациите
  • Управление и контрол чрез възможностите на GIS системите;
  • Модерна оптична мрежа за гражданите и бизнеса;
  • VOIP и интеграцията им с други системи;
  • IoT в полза на интелигентния град.

Сесия 2. Дискусия