Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Предварителна програма

ОТКРИВАЩА ДИСКУСИЯ: ОТ Е-ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ Е-КУЛТУРА

  • Европейски и национални политики за подкрепа на дигиталния преход в образованието
  • Сътрудничество между държавата и браншовите ИТ асоциации за подобряване взаимодействието между бизнеса и образователните институции с цел генериране на търсени кадри
  • Съвременното образование като необходима предпоставка за развитие на дигиталния град
  • Кариерно ориентиране в училищната система и проучване за търсените умения на трудовия пазар
  • Национални програми за финансиране на иновативни методи в българското образование
  • Метрики за оценка на образователното съдържание и качеството на образователния процес
  • Повишаване на конкурентоспособността на българските училища и университети в международен мащаб. Маркетиране предимствата на качествено и достъпно образование в страни членки на ЕС

СЕСИЯ 1.1. АВТОМАТИЗИРАНО И ДИГИТАЛИЗИРАНО БЪЛГАРСКО ОБРАЗОВАНИЕ

  • Професионалното образование в България с качествено нова инфраструктура. Модернизиране на 101 гимназии по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
  • Предимства на системата за онлайн кандидатстване в гимназиите в подкрепа на дигитализацията на училището
  • Интегрирани информационни системи за управление на училищата
  • Управление на административни процеси и образователни инициативи чрез облачни технологии
  • Технологиите в полза на ежедневната работа в училище. Квалификацията на педагогическите специалисти в подкрепа на този процес
  • Сигурна среда на обучение чрез методите на видеонаблюдението

СЕСИЯ 1.2. БИЗНЕСЪТ И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЦЕННИ КАДРИ

  • Партньорски програми между бизнеса и академичните среди за по-ефективно образование. Разкриване на приоритетни професионални направления в университетите
  • Сътрудничество с браншовите организации и промотиране на възможностите на ИТ сектора
  • Е-квалификацията на преподавателите – решаващ фактор за изграждане на компетентно образование. Възможности за развитие и задържане на ценни кадри
  • Използване на иновативни образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на висшето образование към дигиталното поколение
  • Видеоконферентни системи за дистанционно обучение в реално време в условията на съвременния свят

СЕСИЯ 2.1. СТРАТЕГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, СЪОБРАЗЕНО С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ИНДУСТРИЯТА

  • Материална база в средните училища – моделът на публично-частно партньорство
  • Ролята на иновативните технологии за поднасяне на мултимедийно интерактивно съдържание
  • Използване на дигиталните технологии в образованието и умение за създаване и презентиране на електронни уроци
  • Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование
  • Стремеж към високо ниво на технически умения в средното образование

СЕСИЯ 2.2. ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

  • Проект „Студентски практики“ - практическото обучение в реална работна среда
  • Ролята на т. нар. „смесено обучение“ за развитие на младите кадри
  • Летни стажове в технологичните компании – ясна заявка за подпомагане на младите кадри още преди да стигнат до пазара на труда
  • Университетът и бизнесът със съвместни програми за развитие на кадрите и предприемаческия им дух
  • Свързване на образованието с пазара на труда. Примери от практиката
  • Обучение на студентите в предприемачество и иновативност