Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Огнян Златев

  Огнян Златев

  Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

  Огнян Златев е ръководител на Представителството на Европейската комисия в България от 1 май 2013 г. Той се присъединява към Европейската комисия през декември 2011 г. като ръководител на комуникационното звено нa Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“. Има повече от 20 г. професионален опит в комуникациите, развитието на медиите и неправителствените организации. Неговите професионални ангажименти го отвеждат до различни точки от света, сред които Югоизточна Европа и Западните Балкани, Южен Кавказ, Централна Азия, Близкия Изток) където е работил като консултант на международни институции (ЮНЕСКО, OSCE, Световната банка) и BBC. Преди да се присъедини към ЕК Огнян Златев е бил член на Управителния съвет на Българска национална телевизия (БНТ). Преди това той създава и управлява Media Development Center в България, който е основан през 1998 г. с цел да промотира развитието на независимите медии в страната, да насърчава създаването на компетентни медии и да подкрепя комуникацията с Югоизточна Европа. Той е бил и директор на Информационния център към Институт „Отворено общество“ в София, менижър на Центъра на BBC в България и директор „Обмен“ в Британския съвет в България.Огнян Златев е член на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) от 2008 г.

 • Д-р Рамейша Кришнамурти

  Д-р Рамейша Кришнамурти

  Старши технически ръководител

  Световната здравна организация

  Д-р Кришнамурти заема позицията старши технически ръководител на ключовото подразделение за eHealth стандартизация и оперативна съвместимост в Световната здравна организация в Женева, Швейцария. Той има опит в разработването, внедряването, координирането и поддръжката на национални и поднационални eHealth системи и услуги, включително здравни информационни системи, центрове за спешни операции и информационни системи за наблюдение на публичното здравеопазване.Д-р Кришнамурти е помагал на редица държави от шестте региона на WHO в разработването и имплементирането на техните национални eHealth стратегии, както и за стандаризация и оперативна съвместимост на eHealth системи и услуги и използване на стратегическа практическа информация за взимане на важни решения. Преди това, г-н Кришнамурти е бил старши съветник по информационни технологии в  United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) в Атланта. Той е горд притежател на много престижни отличия и награди.

 • Д-р Иван Костов

  Д-р Иван Костов

  Председател

  Фондация „Електронно здравеопазване България”

  Д-р Иван Костов е съветник на министъра на здравеопазването и председател на фондация „Електронно здравеопазване България. От октомври месец 2012г., д-р Иван Костов е изпълнителен директор на I САГБАЛ "Света София". От 2008 г. до ноември 2011г. д-р Костов е и директор на Втора АГ болница "Шейново"(София). Работил е като специалист акушер-гинеколог в „Майчин дом” и „Пирогов”. През 2004 г. д-р Костов завършва второ висше образование по здравен мениджмънт. Заемал е поста началник на отделение в Клиниката по обща и онкологична гинекология на ВМА. През 2010 г. защитава успешно дисертационен труд на тема "Рамка на национален модел на електронно здравеопазване в България" и придобива научна степен "Доктор".

 • Проф. Тодорка Костадинова, д.и.

  Проф. Тодорка Костадинова, д.и.

  Заместник-ректор по "Международно сътрудничество, акредитация и качество"

  Медицински университет Варна

  Тодорка Костадинова е професор в Медицински университет  – Варна, Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Икономика и управление на здравеопазването“. Основните й научни интереси и публикации са в областта на стратегическото управление, социалния и здравен маркетинг, интегрираните грижи, управлението на промяната и риск мениджмънт, управлението на международни проекти и програми, изграждане и управление на екипи, социално предприемачество и иновации. Участвала е в над 180 проекта като изследовател, координатор или ръководител; гост-лектор в Медицински университет - Виена и Университета в Берн. В периода 2009-2010г. проф. Костадинова съчетава академичната си работа с управленски позиции в практиката на национално и международно ниво като Заместник – министър на здравеопазването, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, координатор за България на Международната мрежа за здраве в Югоизточна Европа и др. Към момента е заместник – ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество на Медицински университет – Варна.

 • Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

  Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

  Изпълнителен директор

  Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

  Доц. д-р Костадин Ангелов е завършил медицина в Медицински университет – София  през 2004 г.,  магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет - София (2006 г.) и магистратура по финанси  в Университета за национално и световно стопанство (2014 г.). Доц. Ангелов придобива специалност „Хирургия” през 2010г.Професионалното му развитие започва 2004г. като лекар-ординатор в Спешно отделение – Шокова зала към ЦСМП – София област на територията на УМБАЛ „Св. Анна". От 2006г. е хирург в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска”, след което става главен административен лекар  за периода 2008 – 2011г. От 2006 г. до 2011г. е завеждащ Учебна дейност на Катедрата по хирургия, Медицински университет – София. От 2012г. до момента е заместник – курсов ръководител на студентите 5-ти курс медицина, член на Комисията по качество на обучението в Медицински факултет, Медицински университет – София. От 2013 г. до момента е изпълнителен директор на Александровска болница.Доц. Костадин Ангелов е член на Българското хирургическо дружество, а от 2014 е негов секретар. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на университетските болници за активно лечение в Република България, на Българския лекарски съюз, на European Society for Medical Oncology, International Gastic Cancer Association, International Society of Surgery (ISS) и др.Участвал е в над 40 научни форума - конгреси и конференции по хирургия в България и чужбина, автор и съавтор е на публикации в специализирани медицински списания, съавтор в 2 учебника по хирургия за студенти по медицина, специализанти и млади лекари, научен секретар на сп. „Хирургия”. Дисертацията му е на тема „Оптимизиране на оперативното лечение и лимфната дисекция при рака на стомаха”. През 2014г. придобива образователна и научна степен „Доктор” и му е присъдена академична длъжност „Доцент”.

   

 • Милко Минев

  Милко Минев

  Представител на Търговския департамент на САЩ

  Посолство на САЩ в Република България

  Милко Минев има над 10 годишен опит в сферата на развитие на бизнес за компании, консултирайки международни фирми, навлизащи в България. В момента той заема позицията търговски специалист (здравеопазване и фармацевтична промишленост) в рамките на отдела. През последните две години той активно промотира американските компании в сектор здравеопзване и фармация и работи за осигуряването на конкурентна среда за всички американски компании в България. Преди да се присъедини към търговския департамент на САЩ, г-н Минев е работил за департамента по търговия и инвестиции, към британското посолство в София като старши търговски съветник и като мениджър бизнес развитие за френския застраховател BNP Paribas Cardif Bulgaria.

 • Д-р Галинка Павлова

  Д-р Галинка Павлова

  Заместник-председател

  Български лекарски съюз

 • Инж. Евгения Бернардова

  Инж. Евгения Бернардова

  Ръководител проекти внедряване на софтуер

  Gamma Consult

  Инж. Евгения Бернардова е ръководител проекти внедряване на софтуер в Гама Консулт. Има над 10 годишен опит в проучване и анализ на бизнес процесите протичащи в лечебните заведения в България, както и намиране, внедряване, поддържане и актуализиране на подходящи софтуерни решения за тяхната оптимизация и автоматизация.

  Завършила е Технически университет  гр. София, със специалност Компютърни системи и технологии и Стопанска академия гр. Свищов, със специалност: Здравен мениджмънт.

 • Адв. Весела Кабатлийска

  Адв. Весела Кабатлийска

  Ръководител на трудовоправeн екип

  Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“ е адвокатска кантора, предлагаща специализирани правни услуги нa юридически и физически лица в много области на гражданското, административното и процесуалното право. Kантората има изцяло специализиран екип от експерти по трудово право, защита на лични данни и имиграционни въпроси, обслужващ едни от най-големите работодатели в България. Като признание за високото ниво на експертиза на екипа, през 2014 г. дружеството е поканено и прието за Българския член на Световния алианс на трудовоправните експерти (Employment Law Alliance).Весела Кабатлийска ръководи трудовоправния екип на дружеството. Тя има дългогодишен опит в областта на трудовото право и защита на личните данни с акцент върху различните видове способи за насърчаване на служителите и по-специално опции за изкупуване на дялове/акции (share option plans) за ИТ индустрията. Весела е член на Комитета по членство на European Law Alliance и признат експерт в областта.