Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Предварителна програма

Сесия I. Стратегия за развитие на е-здравеопазването в ЕС и България

  • Европейски политики за налагане на е-здравеопазването
  • Реализация на Стратегия за развитие на е-здравеопазването в България
  • Изграждане на ядро на националната здравно-информационна система – текущо състояние и етапи на присъединяване към облака на държавната администрация
  • Национален електронен здравен портал
  • Електронна идентификация на пациентите. Достъп до здравните заведения чрез пръстов отпечатък
  • Разработване на национална здравна карта, електронно досие и електронна рецепта
  • Изграждане на национален център за данни на здравния сектор – 2015-2018
  • Интегриран модел на спешна медицинска помощ. Усъвършенстване на комуникационно - информационната система на ССМП и интегриране със системата на телефон 112 и националната здравна информационна система

Сесия II: Важни елементи от е-здравеопазването и модерно обслужване на гражданите с технологични иновации

  • Болнични информационни системи в България. Добри практики в страната и ЕС
  • Облачни технологии за българските болници – предимства и предизвикателства
  • Обработка, съхранение и обмяна на голям поток от здравна информация (Big Datа)
  • Възможности за въвеждане на телемедицина в страната
  • Инфраструктурни предизвикателства пред българските общински и частни здравни заведения
  • Видео мостовете между здравните заведения– съвременната възможност за обмяна на опит в здравеопазването
  • Internet of things в помощ на проактивното здравеопазване
  • Мобилно здравеопазване (мобилни приложения) и анализ на информацията в реално време
  • Адекватният човешки капацитет в е-здравеопазването - обучение на кадри по медицинска информатика