Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

8:30 - 9:00 Регистрация

09:00 - 09:20 Официално откриване

 • Д-р Нигяр Джафер
Заместник-председател
44-о Народно събрание на РБ

  Д-р Нигяр Джафер, заместник-председател на 44-о Народно събрание на Република България

 • Д-р Мирослав Ненков
Заместник-министър на здравеопазването

  Д-р Мирослав Ненков, заместник-министър на здравеопазването

СЕСИЯ 1. Дискусия: Стратегия за развитие на е-здравеопазването в България
Модератор: Д-р Иван Костов, председател, Фондация „Електронно здравеопазване България“ и изпълнителен директор, Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом"

Д-р Иван Костов
Председател на Фондация „Електронно здравеопазване България” Изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Модератор

Д-р Иван Костов

 • 9:20 - 11:20

  Участници:
  • Александър Огнянов, директор дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“, НЗОК
   Информационните и комуникационни технологии в изпълнение на базовия приоритет: „ЗОЛ в центъра на здравноосигурителния модел“
  • Д-р Кънчо Райчев, директор, Национална експертна лекарска комисия
   Единна информационна система на органите на медицинската експертиза в Република България (ЕИСМЕ)
  • Проф. д-р Асен Балтов, изпълнителен директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов”', председател на Българската ортопедично-травматологична асоциация
   Интегриран модел на спешна медицинска помощ
  • Пламен Тютюнков, Продажби публичен сектор и здравеопазване, T-Systems Hungary
   Успешно внедряване на Национална здравна информационна система - предизвикателства и резултати
   
    Акценти:
  • Реализация на Стратегия за развитие на е-здравеопазването в България;
  • Изграждане на ядро на националната здравно-информационна система – текущо състояние и етапи на присъединяване към облака на държавната администраци;
  • Национален електронен здравен портал;
  • Разработване на национална здравна карта, електронно досие и електронна рецепта;
  • Изграждане на национален център за данни на здравния сектор – 2015-2018;
  • Интегриран модел на спешна медицинска помощ.

11:20 - 11:50 Кафе пауза

СЕСИЯ 2. Дискусия: Важни елементи от е-здравеопазването и модерно обслужване на гражданите с технологични иновации
Модератор: Доц. д-р Костадин Ангелов, дм, изпълнителен директор, УМБАЛ „Александровска"

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм
Изпълнителен директор
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

Модератор

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

 • 11:50 - 13:50

  Участници:
  • Инж. Евгения Бернардова, ръководител проекти внедряване на софтуер, Gamma Consult
   Електронно управление на лекарствената терапия чрез болнична информационна система
  • Мирослав Иванов, Chief Enterprise Architect, Болница „Тракия“
   Болница “Тракия” - център за изграждане на системи за локално и глобално е-здравеопазване
  • Адв. Весела Кабатлийска, ръководител на трудовоправeн екип, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“
   Правни рискове и изисквания към технологиите в е-здравеопазването с цел защита на данните и информацията
  • Д-р Юлиан Йорданов, председател на Акредитационния съвет, Български лекарски съюз
   Електронното обучение
   - част от професионалното развитие на лекарите, гарантиращо прилагането на стандарти за осигуряване на качество и безопасност на медицинската услуга за пациентите
  • Проф. д-р Тoдорка Костадинова, заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, Медицински университет – Варна
   Видеопрезентация: Балансиране на недостига на кадри и обучение според новите изисквания за знания и умения

  Акценти: 
                                                                   
  •  Болнични информационни системи в България. Добри практики в страната;
  •  Облачни технологии за българските болници – предимства и предизвикателства;
  • Обработка, съхранение и обмяна на голям поток от здравна информация (Big Datа);
  • Възможности за въвеждане на телемедицина в страната;
  • Инфраструктурни предизвикателства пред българските общински и частни здравни заведения;
  • Видео мостовете между здравните заведения– съвременната възможност за обмяна на опит в здравеопазването;
  • Internet of things в помощ на проактивното здравеопазване;
  • Мобилно здравеопазване (мобилни приложения) и анализ на информацията в реално време;
  • Адекватният човешки капацитет в е-здравеопазването

13:50 Закриване

 • ∞ Организаторите си запазват правотото за промени в програмата